Obchodné podmienky

Čl. I Všeobecné ustanovenia

1.1 Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Predávajúcim je spoločnosť Il barbiere s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02, Bratislava, IČO: 54 689 074, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS súdu Bratislava III vložka číslo 162282/B, oddiel Sro (ďalej ako „Predávajúci“). Kupujúcim je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom webovej stránky Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v obchodných podmienkach Predávajúceho. Predmetom uzatvorenej kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovarov v elektronickom obchode Predávajúceho na tejto webovej stránke:, (ďalej ako „Produkty“).

Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: info@diamondbarbers.sk
telefón: +421 903 442 041
Poštová adresa:
Il barbiere s.r.o.
Tallerova 4, 811 02, Bratislava

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 , fax č. 02/58 27 21 70

1.2 Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.

1.3 Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4 Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.6 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.7 Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

Čl. II Uzatvorenie kúpnej zmluvy a podmienky objednávky

2.1 Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí vyžadovaných pri zadaní objednávky na webovej stránke Predávajúceho. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu.

Čl. III Platobné a dodacie podmienky

3.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom platobného systému na internetových stránkach Predávajúceho.

3.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

3.4 Predávajúci dodá Kupujúcemu produkt za kúpnu cenu platnú okamihom objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku Kupujúceho v prípade zrejmých chýb a nesprávností týkajúcich sa kúpnej ceny za dodaný tovar. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Prevzatie Produktu Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak

3.5 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet Predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak je oneskorenie spôsobené okolnosťami nezavinenými Predávajúcim. Predávajúci oznámi Kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie Kupujúceho.

3.6 Tovar je Kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Čl. II Uzatvorenie kúpnej zmluvy a podmienky objednávky

4.1 Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

4.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Čl. V Práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho

5.1 Kupujúci si objednáva Produkty, ktorých predaj zabezpečí Predávajúci.

5.2 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za Produkty dodané Predávajúcim podľa platobných podmienok vymedzených v Čl. III týchto Obchodných podmienok.

5.3 Kupujúci má povinnosť poskytnúť pravdivé informácie a podklady pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy s Predávajúcim.

5.4 Kupujúci sa nebude vydávať za žiadnu osobu ani subjekt, ani nebude klamne informovať o tom, že je s nejakou osobou alebo subjektom spojený. Predávajúci nezodpovedá za škodu vzniknutú s porušením týchto povinností Kupujúcim.

5.5 Kupujúci má povinnosť poskytnúť pravdivé informácie a podklady pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5.6 Kupujúci sa zaväzuje, že pri nakladaní s Produktom sa bude riadiť s nasledujúcimi podmienkami:
• Nebude v súvislosti s objednaním Produktov zverejňovať ani prevádzať žiadne hanlivé, výhražné, obscénne, škodlivé, pornografické alebo iné nezákonné materiály alebo materiály, ktoré by mohli nejakým spôsobom porušiť alebo obmedziť práva iných osôb (vrátane práv na duševné vlastníctvo, práv na utajenie informácií alebo práv na ochranu súkromia), prípadne spôsobiť problémy alebo nepríjemnosti.
• Nebude sa vydávať za žiadnu osobu ani subjekt, ani nebude klamne informovať o tom, že je s nejakou osobou alebo subjektom spojený.

5.7 Kupujúci má povinnosť sa pravidelne zoznamovať s aktuálnou podobou Obchodných podmienok.

5.8 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.9 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.10 Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného Vami použitého zobrazovacieho zariadenia.

5.11 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.12 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

5.13 Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.14 Predávajúci má právo zasielať na e-mail Kupujúceho správy s novinkami a reklamným obsahom a ponukou tretích strán.

5.15 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie ním vyfakturovanej sumy od Kupujúceho.

5.16 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

5.17 Spoločnosť DIAMOND-H s.r.o. si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

Čl. VI Záručné podmienky a zodpovednosť za vady (Reklamačný poriadok)

6.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak je na tovare, alebo na jeho obale vyznačená lehota použiteľnosti a/alebo lehote minimálnej trvanlivosti, má Kupujúci právo reklamovať tovar iba do uplynutia vyznačených lehôt. Pokiaľ je na predávanom výrobku alebo jeho obale vyznačená lehota do ktorej musí byť výrobok použitý, záručná doba skončí po uplynutím tejto doby. Vybavením reklamácie výmenou vadného tovaru za tovar bez závad, plynie na nový tovar záručná lehota znova od jeho prevzatia po termín spotreby uvedenom na obale. Za závady potravín sa považujú závady neodstrániteľné. Kupujúci má preto pri reklamácii právo požadovať podľa vlastného uváženia výmenu tovaru za tovar bez závad, zľavu z úpnej ceny alebo vrátenie kúpnej ceny.

6.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.3 Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, no kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

6.4 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6.5 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 6 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade so zákonoom 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

6.6 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

6.7 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

6.8 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkárni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevadzkárne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa čl. 6 bodov 1. až 5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“), napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu
poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv, vyplývajúcich mu zo zákona si uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

6.9 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme emailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru, a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z čl. 6 bodu 1. až 3. týchto obchodných a reklamačných podmienok a právach, ktoré mu vyplývajú z čl. 6 bodov 4. až 5. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6.10 Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.

6.11 Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6.12 Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

6.13 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.14 Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých, s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

6.15 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.16 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
A) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok,
B) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
C) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
D.) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
E.) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
F.) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
G). ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
H). ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
I.) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
J). ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

6.17 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
A). odovzdaním opraveného tovaru;
B). výmenou tovaru,
C). vrátením kúpnej ceny tovaru,
D). vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
E). písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
F). odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

6.18 Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej, kuriérskej alebo donáškovej služby.

6.19 O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom, a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

6.20 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru. To platí pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

6.21 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

6.22 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

6.23 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom: A). predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo B). predávajúci vadný tovar vymení. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa čl.8 bodu 15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu, viackrát sa opakujúcu odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom: A). výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo B). v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

6.24 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa čl.6 bodu 15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

6.25 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa čl. ž bodu 14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

6.26 Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

6.27 Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa čl.6 bodu 1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

6.28 Ustanovenia čl. 6 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

Čl. VII Odstúpenie od zmluvy

7.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (t. j. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny „vypadne“ jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé, bez toho, aby u tovaru bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď., alebo v prípade zjavne mylné chyby v informácii podanej operátorom zákazníckeho centra. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od storna objednávky zo strany predávajúceho. Uvedené ustanovenia sa analogicky použijú aj pre zrušenie (stornovanie) objednávky a analogicky sa taktiež uplatnia pre deklarácii výška zľavy pri rôznych zľavových alebo marketingových akcií.

7.2 Kupujúci, ktorý je podnikateľom má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu v prípade, ak je tovar nerozbalený a nepoškodený. Deklarovaný stav „nerozbalený a nepoškodený“ zhodnotí predávajúci a na základe toho o odstúpení od zmluvy rozhodne.

7.3 Kupujúcemu, ktorým je podnikateľ môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru bude zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Predávajúci si vyhradzuje právo na neumožnenie odstúpenia, vzhľadom k povahe výrobku a jeho stavu v čase vrátenia.

7.4 Kupujúci u predávajúceho uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe.

7.5 Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním na adresu DIAMOND-H s.r.o., Mostná 42, 949 01 Nitra. Pokiaľ kupujúci odstúpením od zmluvy zasiela predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale (ďalej aj ako „tovar“) na adresu podľa predchádzajúcej vety prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame tovar poistiť.

7.6 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

7.7 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7.8 Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Kúpna cena bude kupujúcemu vrátená po doručení tovaru od kupujúceho. Vrátenie kúpnej ceny alebo jej časti predávajúci uskutoční úhradou na bankový účet kupujúceho, prípadne poštovým poukazom na sídlo kupujúceho.

7.9 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, podľa bodu 7.8. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 7.5. týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.10 Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy doručiť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale. Pre platné odstúpenie od zmluvy musí byť teda tovar v rámci 14 dňovej lehoty od uzavretia kúpnej zmluvy doručený predávajúcemu, nie len odoslaný na prepravu, v opačnom prípade sa odstúpenie od zmluvy považuje za neplatné.

7.11 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 7.4. a 7.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 7.8. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7.12 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je
1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
2. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, epilátory, atď.

7.13 Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný výpis z Obchodného registra za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho.

Čl. VIII Mimosúdne riešenie sporov

8.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

8.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.3 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Čl. IX Osobné údaje a ich ochrana

9.1 Kupujúci čestne vyhlasuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a poskytuje osobné údaje dobrovoľne za účelom ich spracúvania, najmä ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo zmeny, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničný prenos do členských štátov EÚ a tretích krajín, poskytovania, sprístupňovania.

9.2 Kupujúci ďalej týmto udeľuje súhlas v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) na spracúvanie osobných údajov na účely marketingu, zasielanie marketingových ponúk, newsletterov, informácii o produktoch a novinkách, a na účely priameho marketingu vrátane zasielania marketingových informácii všeobecného charakteru, v zmysle ustanovenia § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to najmä prostredníctvom pošty a/alebo elektronickej pošty. Kupujúci svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely vymedzené v týchto Obchodných podmienkach používania udeľuje uzatvorením kúpnej zmluvy alebo iným obdobným vhodným spôsobom. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek bezplatne odvolať.

9.3 Predávajúci môže spracúvať osobné údaje poskytnuté Kupujúcim, a to najmä v rozsahu kontaktných údajov Kupujúceho, vrátane mena, priezviska, akademického titulu, adresy trvalého pobytu, adresy na doručovanie, ak sa líši od adresy trvalého pobytu, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, pohlavia a dátumu narodenia.

9.4 Predávajúci týmto vyhlasuje, že získané osobné údaje Kupujúceho použije len na vyššie uvedené účely.

9.5 Uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov Kupujúci udeľuje Predávajúcemu na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov podľa bodu 9.1, bodu 9.2 a bodu 9.3 tohto článku Obchodných podmienok.

9.6 Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci čestne vyhlasuje, že Predávajúci si voči nemu splnil svoju informačnú povinnosť pred samotným získaním osobných údajov a oboznámil ho so všetkými informáciami, skutočnosťami, právami a povinnosťami podľa Zákona o ochrane osobných údajov ako aj právami a povinnosťami vyplývajúcimi z ostatných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov.

9.7 Kupujúci týmto zároveň čestne vyhlasuje, že Predávajúci ho oboznámil so všetkými nasledujúcimi právami dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. V nadväznosti na uvedené má Kupujúci právo na základe žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:
a)účele spracúvania osobných údajov,
b)kategórii spracúvaných osobných údajov,
c)identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d)dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e)práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f)práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
g)zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h)existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

9.8 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto článku Obchodných podmienok.

9.9 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

9.10 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ustanoveniam Zákona o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.11 V prípade skončenia vzťahu založeného medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa týchto Obchodných podmienok, na ktorom sa zakladalo spracúvanie osobných údajov Kupujúceho, budú osobné údaje Kupujúceho naďalej uchovávané v databáze Predávajúceho len v rozsahu a po dobu požadovanú príslušnými právnymi predpismi. Všetky ostatné osobné údaje budú na základe rozhodnutia Predávajúceho zlikvidované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov alebo anonymizované.

9.12 Prevádzkovateľ webovej stránky zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 z. z, z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.13 Prevádzkovateľ webovej stránky sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe. Osobné údaje klientov sú uložené na vlastných serveroch prevádzkovateľa. Všetky osobné údaje sú uložené na území Európskej únie.

Čl. X Používanie súborov cookie

10.1 Súbormi cookie sa rozumejú malé textové súbory uložené v koncovom zariadení Kupujúceho, ktoré do koncového zariadenia ukladá a získava k ním prístup Predávajúci prostredníctvom prevádzkovania webovej stránky. Prostredníctvom súborov cookie si webová stránka uchováva informácie o preferenciách používateľa. Uchovávanie súborov cookie zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie webovej stránky.

10.2 Súbory cookie neobsahujú počítačové programy, maleware alebo spyware.

10.3 Server používa dočasné súbory cookie, ktoré sa v koncovom zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy webovej stránky. Tieto súbory sa z koncového zariadenia automaticky odstránia po zatvorení zvoleného internetového prehliadača.

10.4 Webová stránka používa aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení za účelom:
– zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do vyhľadávača webovej stránky,
– zapamätania navštívených miest webovej stránky a zisťovania, ktoré stránky a funkcie požívajú používatelia najčastejšie,
– zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré používatelia do webovej stránky vložia,
– zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum jednotlivých návštev portálu, počet návštev na portály, časový interval požívania a pod.),
– zabezpečenie a zjednodušenie používania užívateľských nastavení (nastavenia jazyka, rozpoznanie užívateľa, ak sa opätovne vráti na stránku po zavretí prehliadača, zapamätanie si prihlásenia a prihlasovacích údajov do webovej stránky, nastavenie zobrazenia portálu).

10.5 Informácie získané zo súborov cookie Predávajúci nesprostredkúva tretím subjektom.

10.6 Predávajúci nezodpovedá za súbory cookie tretích strán.

10.7 Pokiaľ sa používateľ webovej stránky neprihlási prostredníctvom prihlasovacích údajov, nedochádza prostredníctvom súborov cookie k spracúvaniu jeho osobných údajov.

10.8 Súhlas s používaním súborov cookie za účelom vyjadreným v týchto Obchodných podmienkach sa v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, považuje príslušné nastavenie zvoleného internetového prehliadača.

10.9 Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z koncového zariadenia odstrániť.

10.10 V prípade nepoužívania súborov cookie Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie webovej stránky na koncovom zariadení.

Čl. XI Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto Obchodné podmienky môže Predávajúci priebežne meniť. Kupujúci sa vo vlastnom záujme so znením Obchodných podmienok a ich možnými zmenami pravidelne oboznamujú. Aktuálne znenie Obchodných podmienok je účinné od zverejnenia na webovej stránke.

11.2 Právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim je upravený týmito Obchodnými podmienkami a platnými právnymi predpismi SR.

11.3 Predávajúci a Kupujúci týmto vyhlasujú, že tento ich prejav vôle bol urobený slobodne a vážne, nebol urobený v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.

11.4 Kupujúci čestne vyhlasuje, že všetky údaje poskytnuté Predávajúcemu sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnosti. V prípade zmeny týchto údajov je Kupujúci povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o tejto zmene.